Hệ Thống Đào Tạo CNTT T3H - Cơ sở Hà Nội

Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

tra cứu điểm thi đầu vào niên khóa 2020 - 2021

Thí sinh nhập số báo danh ( hoặc số điện thoại) và mã xác nhận vào các ô dưới đây